Uitleg Situatie Overname Primos

Voorstel Primos Flip en Terry

Woensdagavond 31 januari heeft Primos een presentatie gegeven bij de informatiebijeenkomst over hun plannen met het voorstel van Flip Janssen en Terry van der Heiden om de rol van de vereniging over te nemen. Bekijk hier de voordelen & nadelen in de Powerpoint van Primos.

Veelgestelde vragen & Antwoorden

Bekijk hier alle vragen & antwoorden namens het bestuur. Klik een vraag open om het antwoord te zien.

Algemene vragen

Dat is Stichting Administratie Kantoor Duinwijck (ook wel STAK genoemd). Ook in de eventuele nieuwe situatie blijft STAK eigenaar van de grond. STAK verhuurt in de huidige situatie de niet-geprepareerde tennisbanen aan Frank Janssen en Frank Janssen verhuurt de geprepareerde tennisbanen aan B.L.T.C. Westerhout. Indien de leden akkoord gaan met het voorstel van Primos, zullen de huurovereenkomsten beëindigd worden en zal Primos in overleg treden met STAK om de tennisbanen van STAK te huren. 

STAK heeft conform de statuten als taak de belangen van de tennissport, en in het bijzonder die van het tennispark, te dienen. Er is geen verplichting om dit alléén in samenwerking met B.L.T.C. Westerhout te doen.

Primos is een bedrijf dat zich onder andere richt op de tennis- en padelsport en horeca en is momenteel de huidige uitbater van het clubhuis van B.L.T.C. Westerhout. Tevens is Primos verantwoordelijk voor de exploitatie van de tennisbanen en padelhal aan de Kuikensweg in Beverwijk (het voormalige tennispark van Arthur Hoorn). Primos wordt geleid door Flip Janssen en Terry van der Heiden, beide heren zijn tevens lid van B.L.T.C. Westerhout.

Het voorstel van Primos is om met ingang van het tennisseizoen 2024 de tennisbanen te huren van STAK en daarmee de rol van de vereniging over te nemen. Het gevolg is dat B.L.T.C. Westerhout haar gebruiksrecht van de tennisbanen zal verliezen en dit gebruiksrecht aan Primos zal toekomen. Dit betekent ook dat om gebruik te kunnen maken van de tennisbanen je lid (member) moet worden van Primos.

B.L.T.C. Westerhout zal de huur van de tennisbanen met onmiddellijke ingang beëindigen en daarmee Primos de kans bieden om de tennisbanen te gaan huren. Het lidmaatschap van de leden van B.L.T.C. Westerhout zal met medewerking van de KNLTB automatisch worden omgezet naar een lidmaatschap van Primos, tenzij het individuele lid aangeeft hier geen interesse in te hebben (opt-outregeling). In dat geval zal het lidmaatschap van het individuele lid beëindigd worden zonder dat het automatisch lid wordt van Primos.

In de praktijk zal er, zeker op de korte termijn, weinig praktische gevolgen zijn als het voorstel van Primos wordt goedgekeurd. De activiteiten zullen grotendeels hetzelfde blijven, tennisschool Hoevenberg zal aanblijven, de uitbater van het clubhuis (Primos) blijft hetzelfde en de groundsman Frank Janssen zal de banen blijven onderhouden.

De grootste wijziging is dat je niet langer meer lid bent van B.L.T.C. Westerhout, maar klant (member) bij het bedrijf Primos. Hiermee verlies je als lid de zeggenschap over en invloed op de dagelijkse gang van zaken op het tennispark en kan Primos eenzijdig bepalen hoe en op welke voorwaarden zij de tennisbanen aan haar members ter beschikking wilt stellen. Ook zullen de members geen formele zeggenschap meer hebben over het aanbod van de activiteiten. Tegelijkertijd is het wel zo dat de leden niet langer meer gevraagd zullen worden om vrijwilligerswerk te verrichten, al blijft het uiteraard wel mogelijk om op vrijwillige basis taken te verrichten op het tennispark.

Ja. Een aantal bestuurders zal aanblijven als (bestuurs)lid. Dit met als doel op de korte termijn de overdracht soepel te laten verlopen en op de lange termijn zal de vereniging uitsluitend in slapende toestand blijven bestaan om een eventuele doorstart in de toekomst te kunnen faciliteren. Mocht in de toekomst Primos terugtreden, dan kan B.L.T.C. Westerhout de banen opnieuw huren van STAK. Let wel, leden zullen dan wel weer opnieuw lid moeten worden. De huidige lidmaatschappen worden -op de aanblijvende bestuursleden na- opgezegd.

De gelden van B.L.T.C. Westerhout blijven in principe op de bankrekening van de vereniging staan. B.L.T.C. Westerhout zal met STAK in overleg treden of het wenselijk deze gelden aan STAK in beheer te geven. Op de middellange termijn (3 – 5 jaar) zullen de gelden ter beschikking blijven van B.L.T.C. Westerhout (of STAK) teneinde een eventuele doorstart van de vereniging te kunnen faciliteren. Op lange termijn, mocht STAK het tennispark nog steeds verhuren aan Primos, kan worden overwogen om de gelden van de vereniging te investeren in het tennispark of aanwenden voor een specifiek tennis-gerelateerd doel (bijvoorbeeld ter ondersteuning van de jeugdlessen).

Niets! Dan gaan we gewoon door met onze vereniging. Zes bestuursleden blijven (en er zijn twee vacatures voor komend seizoen, waar inmiddels twee kandidaten zich voor aangemeld hebben), de jaaragenda met de activiteiten voor 2024 is opgesteld en dan maken we er met elkaar een sportief en gezellig tennisjaar van. Primos blijft actief als uitbater van het clubhuis. Wij hopen dat voldoende leden zich dan actief zullen inspannen om zijn of haar steentje bij te dragen aan de vereniging door onder meer actief mee te doen aan de toernooien die worden georganiseerd, door zich als vrijwilliger aan te melden of door clubgenoten aan te moedigen als toeschouwer, et cetera.

Nee, er is geen dusdanig voorstel ingediend om tijdens de ALV voor te leggen. Als Primos de verenigingstaken niet overneemt, blijft het huidige bestuur -op twee leden na- actief. Zij zullen zich ervoor inspannen dat de cultuur binnen de vereniging verandert en dat leden zich verantwoordelijk voelen om op ieders manier een steentje bij te dragen. Voor huidig tennisseizoen zullen vrijwilligers echter niet verplicht worden gesteld taken op zich te nemen.

Nee. In principe zal Primos het tennispark voor een bepaalde periode huren, waarna het aan STAK en Primos is om na afloop van deze periode het contract al dan niet te verlengen. Hier zullen de leden geen (formele) invloed op hebben. Mocht Primos of STAK om welke reden dan ook besluiten om de huurovereenkomst te beëindigen/niet te verlengen, dan zou door STAK overwogen kunnen worden de tennisbanen opnieuw aan B.L.T.C. Westerhout te verhuren.

Er is vooralsnog niet gesproken over een concrete huurtermijn. Uitgangspunt is dat Primos op de langere termijn de verantwoordelijkheid krijgt om invulling te geven aan hun plan. De duur van de periode is nog een bespreekpunt tussen STAK en Primos.

Dit is kort besproken, maar Primos heeft in een vroeg stadium aangegeven om verschillende redenen een sterke voorkeur te hebben voor het huidige voorstel. Verder heeft een verdere uitbesteding van de verenigingstaken aan een externe (commerciële) partij binnen de huidige verenigingsconstructie niet de voorkeur van het bestuur.

Nee, Primos krijgt de volledige zeggenschap over hoe de activiteiten worden ingevuld en het staat hen vrij nieuwe toernooien te organiseren of de bestaande toernooien voort te zetten. Vooralsnog is het uitgangspunt van Primos de huidige toernooien te continueren tegen vergelijkbare tarieven. Tussen STAK en Primos zullen afspraken gemaakt moeten worden over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van het park.

Vragen over het toekomstig lidmaatschap bij Primos

Nee, in principe zullen alle leden van B.L.T.C. Westerhout automatisch lid worden bij Primos. Uiteraard heeft wel ieder individueel lid het recht om zich af te melden en het desbetreffende lid zal dan uiteraard ook geen lidmaatschapskosten verschuldigd zijn (opt-outregeling).

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Primos. Deze zullen ook van toepassing zijn op alle toekomstige leden vanuit B.L.T.C. Westerhout, tenzij jij je als individueel lid afmeldt voor het lidmaatschap bij Primos.

Ja. Een membership bij Primos voor alleen tennis kost voor het komende seizoen €180 per jaar. Primos is voor de toekomst vrij om de contributie eenzijdig te wijzigen conform de geldende voorwaarden.

Nee, het is aan Primos om de kosten van de memberships conform hun algemene voorwaarden vast te stellen en/of aan te passen, Primos heeft hier volledige vrijheid. Gezien het feit dat Primos een commerciële organisatie is met winstoogmerk en zij opereren in een concurrerende omgeving, is er vanuit het bestuur geen verzoek gedaan om afspraken omtrent de contributie op te nemen in de huurovereenkomst tussen STAK en Primos.

Nee, de bijdrage is niet afhankelijk van hoe veel leden er uiteindelijk zullen meegaan naar Primos.

Nee, de prijs staat voor komend seizoen vast op € 180 per jaar. Hulp van vrijwilligers is welkom, maar niet noodzakelijk en heeft geen invloed op de prijs.

Nee, daarvoor kan er een combi-membership worden aangeschaft van € 46 per maand. Klik hier voor de verschillende pakketten.

Vragen over de tennislessen

Ja. Tennisschool Jeroen Hoevenberg blijft verantwoordelijk voor het verzorgen van de trainingen. Hier verandert niets aan. De lesindeling is inmiddels grotendeels af en gecommuniceerd aan de deelnemers.

Ja. Primos heeft zich gebonden aan de verplichting jeugdlessen aan te bieden. Het STAK zal ook verzocht worden deze verplichting op te nemen in de huurovereenkomst.

Vragen over de competitie

Nee, alle administratieve handelingen worden door de vereniging in samenwerking met Primos afgehandeld.

In de toekomst zal er onder de naam Primos competitie gespeeld gaan worden. Echter, voor de voorjaarscompetitie 2024 is het (waarschijnlijk) administratief niet meer mogelijk om de reeds ingeschreven competitieteams van B.L.T.C. Westerhout naar Primos te wijzigen. In dat geval zal voor de voorjaarscompetitie jouw team spelen onder de naam B.L.T.C. Westerhout.

Als je je bij Westerhout hebt aangemeld, zal de speellocatie van de voorjaarscompetitie Westerhout zijn. Mocht het om praktische redenen wenselijk zijn te spelen op Kuikensweg (bijvoorbeeld bij regenval) dan zal dit met de betreffende competitiedeelnemers worden besproken.

Als je je bij Westerhout hebt aangemeld, zal de speellocatie van de voorjaarscompetitie Westerhout zijn. Mocht het om praktische redenen wenselijk zijn te spelen op Kuikensweg (bijvoorbeeld bij regenval) dan zal dit met de betreffende competitiedeelnemers worden besproken.

Vragen over de combinatie Kuikensweg en Westerhout

Dit is momenteel niet voorzien. Buiten kan er vanwege de geluidsvoorschriften geen padelbanen aangelegd worden. Ook het realiseren van een hal waar binnen padel gespeeld kan worden is een lastige opgave, gelet op het feit dat het tennispark gelegen is in een woonwijk. Er zijn dus geen concrete plannen voor het aanleggen van een padelbaan op Westerhout. Wel zal Primos alle ontwikkelingen omtrent padel blijven volgen en de mogelijkheden om haar algehele padelaanbod uit te breiden blijven overwegen (waar mogelijk/passend).

Ja, kies dan voor het membership ‘tennis en padel’ van € 46 per maand. Je kunt dan conform de voorwaarden van Primos zowel tennissen als padel spelen. Er kan op twee locaties tennis gespeeld worden, padel kan alleen bij de locatie aan de Kuikensweg gespeeld worden. Leden van Westerhout krijgen voorrang op leden van buitenaf.

Nee, er zijn geen plannen om het tennispark aan de Kuikensweg op korte termijn te sluiten of plannen om de locatie aan de Kuikensweg uitsluitend voor padel te gaan gebruiken. Leden van B.L.T.C. Westerhout zullen dus in de toekomst 14 tennisbanen tot hun beschikking hebben.

Ja. Er zijn in het afgelopen jaar twee tennisbanen opgeofferd voor parkeerplekken. Er komt één mobiele tennisbaan die 4 weken per jaar (tijdens grote padeltoernooien) gebruikt kan worden als parkeerplaats. Voor de resterende tijd van het jaar kan hierop worden getennist. Voor komend jaar staat het restaureren van het hekwerk op de planning

Voor beide locaties onderhoudt Frank Janssen de banen. Dat verandert niet.

Dit kan via de Clubapp of via Meet & Play voor niet-members.

Hoe verder?

In principe zou alle informatie op de website gevonden moeten kunnen worden, maar alle leden zullen ook de kans krijgen om vragen te stellen tijdens de tweede informatiebijeenkomst op maandag 26 februari 2024 om 19.30 in het clubhuis. In de tussentijd is het uiteraard ook mogelijk om vragen te stellen via info@bltcwesterhout.nl.

Formeel zal het voorstel goedgekeurd moeten worden tijdens de ALV op 18 maart 2024, echter, omdat het de voorkeur van het bestuur heeft om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het te nemen besluit, zal er vooraf een elektronische ledenraadpleging afgenomen worden.

Klik hier voor alle informatie aangaande de elektronische ledenraadpleging en de belangrijke rol die de elektronische ledenraadpleging zal hebben voorafgaand aan de ALV.

Er kan gestemd worden vanaf zaterdag 2 maart tot en met zondag 10 maart en wij zullen via de e-mail de leden tussentijds op de hoogte houden van het aantal uitgebrachte stemmen. De uiteindelijke uitslag van de elektronische ledenraadpleging zal op woensdag 13 maart via de e-mail bekend gemaakt worden aan alle leden. Daarna zal hopelijk de uitslag van de digitale ledenraadpleging geformaliseerd worden tijdens de ALV van 18 maart.

Digitale ledenraadpleging

Teneinde een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor de te nemen beslissing, heeft het bestuur besloten om voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) een digitale ledenraadpleging te laten plaatsvinden. Op deze wijze kunnen de leden eenvoudig hun voorkeur kenbaar maken, hetgeen hopelijk tot een hoog aantal stemmen zal leiden. 

 

Formeel is het echter zo dat leden uitsluitend gedurende een fysieke ALV middels handopsteking kunnen stemmen. Echter, om te voorkomen dat de stemuitslag van de digitale ledenraadpleging verschilt met de stemuitslag van de ALV, is overeengekomen met Primos dat wanneer een meerderheid van de leden tegen het voorstel stemt, Primos het voorstel niet ter stemming tijdens de ALV zal inbrengen. Echter, hier is wel de voorwaarde aan verbonden dat tenminste 200 leden hun stem hebben uitgebracht tijdens de digitale ledenraadpleging. Mochten er minder dan 200 leden gestemd hebben, dan zal -ongeacht de stemuitslag- het voorstel van Primos gewoon in stemming gebracht worden tijdens de ALV. Verder dient het voorstel te worden goedgekeurd met gewone meerderheid van stemmen (50% van de uitgebrachte stemmen + 1 stem).

 

Het uitbrengen van de stem kan heel eenvoudig via https://www.bltcwesterhout.nl/stemmen/ en je hoeft uitsluitend je naam en e-mailadres in te vullen en aan te geven of je voor of tegen het voorstel van Primos bent. Nadat alle stemmen verzameld zijn, zal vervolgens het bestuur een controle uitvoeren aan de hand van de ledenlijst. Ook zal vervolgens de huidige kascontrolecommissie een hertelling uitvoeren als extra controle.  

 

Er kan gestemd worden vanaf zaterdag 2 maart tot en met zondag 10 maart en wij zullen via de e-mail de leden tussentijds op de hoogte houden van het aantal uitgebrachte stemmen. De uiteindelijke uitslag van de elektronische ledenraadpleging zal op woensdag 13 maart via de e-mail bekend gemaakt worden aan alle leden. Daarna zal hopelijk de uitslag van de digitale ledenraadpleging geformaliseerd worden tijdens de ALV van 18 maart.