Kort verslag van de Algemene ledenvergadering van 27 januari 2020

Kort verslag van de Algemene ledenvergadering van 27 januari 2020

Westerhout kijkt terug op een succesvol 2019

Op 27 januari 2020 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats met 27 aanwezigen. Een geringe opkomst ten opzichte van voorgaande jaren.

We kunnen terugkijken op een succesvol jaar. Meer competitieteams, meer trainingen en meer deelnemers bij toernooien. Ook het vorig jaar geïntroduceerde ‘alles-in-één’ tennis is goed ontvangen. Prima resultaten dus. Ondanks alle inspanningen blijft het ledenaantal echter achter. Daarom zetten we in 2020 opnieuw in op schooltennis om tennis bij Westerhout te promoten. Daarbij kunnen we de hulp van alle leden gebruiken.

Er werden enkele tekstuele aanpassing in het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Daarnaast werd het financiële jaarverslag gepresenteerd. Penningmeester Tom Weel kon opnieuw een  kleine winst laten zien. Daarna presenteerde hij de begroting voor 2020. Tom liet zien dat een verhoging van de contributie noodzakelijk is om de begroting sluitend te houden. De contributie voor senioren wordt € 159,-.  Vrijwel unaniem werd het voorstel vastgesteld.

De financiële stukken zijn door de Kascontrolecommissie gecontroleerd en door de ledenvergadering goedgekeurd. Wim Drankier bracht namens de Kascontrolecommissie verslag uit.

Helaas kon er geen nieuwe secretaris worden benoemd. Omdat er nog geen opvolger is, blijft Richard van Hardeveld nog even aan als ad-interim. Word jij onze nieuwe secretaris?

Tussendoor werden vanuit de zaal verschillende vragen gesteld die door het bestuur zijn beantwoord.