Kort verslag van de ALV 2022

Kort verslag van de ALV 2022

Ledengroei bij Westerhout

 Vanwege de verbouwing van het clubhuis vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 28 maart 2022 plaats. Normaal is de ALV in januari. Er waren 26 aanwezigen.

 Terugblik 2021

2021 Was een prima tennisjaar. Er was een flinke groei bij zowel senioren- als jeugdleden en we groeiden tot 635 leden. Tijdens de ALV werd een terugkoppeling gegeven op de speerpunten die vorig jaar werden gepresenteerd.

  • Bewaken kwaliteit van huidig activiteitenaanbod
  • Gemeenschapsgevoel vergroten onder leden
  • BLTC Westerhout meer onder de aandacht brengen
  • De organisatie versterken met meer vrijwilligers.

Primos Events

Daarnaast heeft Frank Janssen begin van het seizoen aangegeven te willen stoppen met de exploitatie van de horeca. Er is daardoor een traject gestart om een nieuwe horeca-exploitant te zoeken. Frank gaat natuurlijk gewoon door met het geven van tennistrainingen en het onderhoud aan de banen.
In de zomer vond een extra ledenvergadering plaats waarin leden criteria vaststelden om een nieuwe horeca-exploitant te zoeken. Primos Events (Flip Janssen en Terry van der Heiden) is de nieuwe exploitant en daar zijn we heel blij mee. Ook is het clubhuis verbouwd, met de prachtige nieuwe bar, de pizza-oven en de glimmende biertanks als blikvangers. Er was groot applaus voor alle leden die hebben geholpen bij de verbouwing, want het is heel mooi geworden.

Financiën

De penningmeester kon vanwege de ledengroei mooie financiële cijfers laten zien. De kascontrole kon helaas voor de vergadering maar door één persoon worden uitgevoerd. Fred Mooij heeft de kascontrole uitgevoerd en de financiën zien er goed uit.  Omdat de kascontrole door minimaal twee personen uitgevoerd moet worden, wordt deze aanvullend door Rienus Nieboer uitgevoerd. Onder voorbehoud dat uit deze extra controle geen bijzonderheden volgen, ging de vergadering akkoord met de jaarrekening. De contributie blijft ongewijzigd, net als de contributiebijdrage. Ook werd de begroting voor 2022 vastgesteld.

Bestuurswisselingen

Karlijn Vlasblom trad af als voorzitter en Richard van Hardeveld als secretaris. Er waren bloemen voor de aftredende bestuursleden en aanvullend een bierpakket voor Richard omdat hij maar liefst 12 jaar secretaris is geweest. We willen beide leden heel hartelijk danken voor hun inzet.

Casper Spindelaar schoof door vanuit de rol van bestuurslid technische commissie naar de rol van voorzitter. Juwita Slatman werd officieel benoemd, maar draait al sinds begin 2021 mee in het bestuur. Nieuw benoemd in het bestuur zijn Mindy Mosk als secretaris, Marit van der Meij als bestuurslid voor technische commissie en Dylan Bruin als bestuurslid voor media & communicatie. Jan Pronk schoof door vanuit de rol van bestuurslid media & communicatie naar algemene zaken. Vanuit deze nieuwe rol gaat hij Casper Spindelaar ondersteunen bij het voorzitterschap. Dit betekent dat het bestuur groeit naar acht leden.

 Doelen voor 2022

Het bestuur presenteerde vier belangrijke doelstellingen voor 2022 en lichtte deze punt voor punt toe.

  • Opvang en integratie van nieuwe leden
  • Aantrekken nieuwe leden
  • Activeren vrijwilligers
  • Verbeteren financiële situatie.

 Het nieuwe bestuur heeft er veel zin in en gaat aan de slag met de speerpunten.

Wil je meedenken of meedoen? Laat het het bestuur weten.