NOTULEN ALV Westerhout – 20 maart 2023 om 20:00 uur.

NOTULEN ALV Westerhout – 20 maart 2023 om 20:00 uur.

NOTULEN ALV Westerhout – 20 maart 2023 om 20:00 uur.
Locatie: Clubhuis
Secretaris: Marit van der Meij wegens afwezigheid van Mindy Mosk wegens ziekte.
Aanwezig: 28 leden (incl. bestuur) volgens presentielijst

 1. Opening
  Om 20:00 uur opent de voorzitter, Casper Spindelaar de algemene ledenvergadering (ALV).
  Tijdens de vergadering wordt gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie, waarop de agenda en belangrijke stukken staan. 
 2. Mededeling en ingekomen stukken.
  De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Er zijn vier afmeldingen voor de vergadering binnengekomen. Er zijn geen ingekomen stukken. 
 3. Notulen algemene ledenvergadering 28 maart 2022 en jaarverslagen 2022
  De voorzitter vraagt of er vragen zijn over de notulen.
  Martin Bakker geeft aan dat er bij de vorige vergadering een lid aanwezig was die had aangegeven de kascontrole te willen uitvoeren en vraagt zich af of dat gebeurd is.
  De voorzitter geeft aan dat dit helaas niet gebeurd is. Daar is vrij veel verwarring over ontstaan en dat moet volgend jaar beter. Naar het weten van het bestuur zou Rienus Nieboer de kascontrole uitvoeren maar hij heeft aangegeven dat dit niet het geval was. Omdat de secretaris ook gewisseld is, is dit tussen wal en schip geraakt en is dit niet goed opgenomen in de notulen.
  Martin Bakker geeft aan dat de jaarrekening daarom niet in formele zin kan worden goedgekeurd. De voorzitter geeft aan dat de jaarrekening dan inderdaad zonder goedkeuring van de kascommissie wordt vastgesteld. Omdat er verder geen vragen waren, is de jaarrekening vastgesteld.
  Over de andere jaarverslagen, van het bestuur, de technische commissie, de jeugdcommissie, de recreatiecommissie, de media en communicatie commissie en het STAK zijn geen verdere vragen en deze verslagen zijn vastgesteld. 
 4. Terugblik 2022
  2022 was een uitdagend jaar met veel veranderingen. De belangrijkste drie veranderingen waren: het intreden van het nieuwe bestuur, de horecawissel en de trainerswissel. De voorzitter loopt deze punten langs. Er zijn veel nieuwe bestuursleden benoemd en dit gaat gepaard met nieuwe elementen maar dit betekent ook minder ervaring. Het was even zoeken voor iedereen maar de voorzitter kijkt tevreden terug op dit jaar. Toch is het wel belangrijk om te noemen dat een bestuurswissel gepaard gaat met wat onvolkomenheden.
  Ook de horecawissel was een nieuw element waarbij de samenwerking vormgegeven moest worden. De voorzitter kijkt positief terug op het afgelopen seizoen. In het najaar was het wat lastiger met de openingstijden en daar zijn ook veel vragen over gekomen vanuit de leden maar over het algemeen is het uitstekend gegaan en staat er een goede basis voor het komende jaar.
  De trainerswissel is getriggerd door het verzoek van Frank Janssen om te stoppen met het geven van tennisles. Westerhout maakte toen gebruik van drie ZZP’ers (inclusief Frank Janssen, die de meeste uren voor zijn rekening nam). De vereniging moest daarom vrij snel op zoek gaan naar een vervanger. Daartoe is er op de KNLTB vacature bank een vacature uitgezet maar daar kwam geen reactie op. Daarom was toen het blikveld verruimd naar de tennisscholen, waarna er met verschillende tennisscholen gesprekken zijn gevoerd. Uiteindelijk is de vereniging in zee gegaan met tennisschool Jeroen Hoevenberg. De tennisschool is in de tweede helft van 2022 geïntroduceerd voor zowel de lessen voor de jeugd als voor de senioren. Een trainerswissel ging gepaard met opstartproblemen waarbij zowel de tennisschool als de tennisvereniging aan elkaar moesten wennen, maar de voorzitter kijkt terug op een positief begin. Er is een goede basis gelegd voor het nieuwe jaar. Inmiddels zijn er vijf trainers die lesgeven op Westerhout. Dit geeft ook aan wat een capaciteit de tennisschool heeft en hoeveel zij de vereniging ontlasten.
  Martin Bakker vraagt zich af of er hier elke avond vijf trainers les geven. De voorzitter geeft aan dat er elke middag en avond lesgegeven wordt maar niet iedere avond door vijf trainers. Op bepaalde dagen wordt er wel training gegeven door drie trainers. Martin Bakker vraagt zich af of dat betekent dat er dan met drie trainers, zes banen worden bezet en geeft aan dat er weinig vrijspeelbanen over blijven. De voorzitter geeft aan dat drie trainers niet meteen betekent dat er zes banen bezet zijn. Het is verder lastig om de banen te vullen met alleen vrijspelers. Het valt op dat er zeer beperkt gebruik gemaakt wordt van de vrije banen. Zo zijn de banen van 21:00 uur tot 22:00 uur vrijwel altijd leeg terwijl de tennislessen zekerheid geven. De voorzitter begrijpt het verzoek van Martin Bakker voor meer vrijspeelbanen maar dit is niet altijd realistisch. De trainingsbanen blijven dominant aanwezig.
  Wel wordt er geprobeerd om de banen beter te verdelen op de doordeweekse dagen. Zo worden groepjes van 4 personen geprobeerd ingedeeld te worden om 20:00 uur omdat zij maar één baan gebruiken.
  Martin Bakker geeft aan dat dat zeker zal helpen.

  Peter Brokkaar vraagt zich af of daar niet over gecommuniceerd moet worden nu het voor de vrijspelers niet duidelijk is wanneer er getraind wordt. De voorzitter gaf aan dat alle trainingsuren inmiddels in de Clubapp verwerkt zijn en dat het op die manier voor de leden voldoende duidelijk moet zijn om in te zien wanneer er vrijgespeeld kan worden.
 5. Speerpunten 2022
  De voorzitter noemt de vier speerpunten van vorig jaar. Als eerste is een belangrijk speerpunt geweest de opvang van nieuwe leden. Het is een feit dat nieuwe leden het snelst weer stoppen. Het plan was om de achterdeur dicht te houden maar dit is slechts ten dele gelukt. Er is toch een krimp geweest van het ledenbestand omdat veel nieuwe leden toch hun lidmaatschap hebben opgezegd. De reden was veelal dat bijvoorbeeld de tennissport niet beviel en er is natuurlijk een flinke ontwikkeling op het gebied van padel.
  Dat dit speerpunt niet helemaal uitgevoerd is zoals gehoopt, komt ook deels door de wisseling van de tennistrainers. Nieuwe leden volgen vaak tennisles en veel van de nieuwe leden hadden een goede band met de tennistrainers en de vervanging van de trainers geeft helaas onrust. Dat is ook de reden geweest dat een aantal leden opgezegd heeft. Dit is ook besproken met de tennisschool, zij gaan proberen de leden enthousiast te maken voor het spelen van toernooien en competitie. 

Een ander speerpunt is het aantrekken van nieuwe leden. Er zijn nog voldoende mogelijkheden om te groeien in leden. Meer leden is meer contributie. Maar dit is niet volledig uit de verf gekomen. Normaal biedt Westerhout ook inlooplessen aan, waar vaak nieuwe leden uit voort komen maar door de wisseling van de trainers was hier vorig jaar te weinig capaciteit voor. De vereniging heeft toen de voorkeur gegeven om bestaande leden les aan te bieden in plaats van nieuwe leden de ruimte te geven voor inlooplessen. Dit jaar wordt gehoopt een goede slag te maken met de inlooplessen. Deze staan inmiddels ook weer op het programma.

Wat betreft het activeren van vrijwilligers. Dat gebeurt op het ene gebied beter dan op het andere gebied. Het bestuur bestaat inmiddels uit een grote groep, andere jaren bestond het bestuur uit vijf of zes leden maar inmiddels bestaat het bestuur uit acht leden. Daarnaast heeft Westerhout een nieuwe groep vereniging competitieleiders en toernooileiders. Een negatief punt is dat er nog geen commissie is voor de clubkampioenschappen. Als deze commissie niet gevuld wordt, dan gaan de clubkampioenschappen helaas niet door. Dat is een punt van aandacht.

Ten aanzien van het verbeteren van de financiële positie is het zo dat er de afgelopen jaren vaak een neutraal resultaat werd geboekt. Als dit omgebogen wordt naar een positief resultaat dan kan de vereniging reserves opbouwen en kan er ook weer verder geïnvesteerd worden in het tennispark. Afgelopen jaar was een financieel goed jaar. Dit geeft hoop voor de komende jaren. De voorzitter vraagt of er vragen zijn naar aanleiding van deze speerpunten. Die zijn er niet. 

 1. Financiën 2022
  De penningmeester, Tom Weel, presenteert het financieel jaarverslag.

  Balans
  De penningmeester licht de balans toe. Er staan een paar belangrijke dingen op. Op de rekening-courant met het STAK is een dubbele aflossing gedaan het afgelopen jaar. Daarvan is één aflossing na de balansdatum gedaan. Na dit jaar zal deze post op 0 staan dus dat is goed nieuws.
  De rekening-courant van de toernooien gaat omhoog. Onderaan de streep heeft Westerhout een mooie plus overgehouden aan de toernooien die georganiseerd zijn. Door corona zijn er daarvoor weinig toernooien georganiseerd dus dat de toernooien nu goed lopen, is goed nieuws.

  Exploitatie overzicht.
  De penningmeester licht het exploitatieoverzicht toe. Er is een mooi resultaat gehaald. Bij de ontvangsten vallen de trainingsgelden op. Deze zou de vereniging niet hebben omdat de trainers de senioren zelf factureren. Dit is halverwege het seizoen veranderd dus de vereniging heeft een deel zelf gefactureerd. Bij kosten staat daar een bedrag van € 8.385,00 en ruim € 9.000,00 aan ontvangsten. De tennisballen zitten daar niet bij dus het resultaat is iets beperkter.
  Wat betreft de begroting van vorig jaar, daar is het aantal junioren iets te hoog ingeschat. Dit is tegengevallen. Daarom zijn de kosten daar ook een stuk lager.
  De sponsorinkomsten zijn wel hoger dan verwacht. Er zijn nieuwe sponsoren en we hebben ook afscheid genomen van één sponsor: Heilbron.
  Ook zijn er een aantal sponsoren geweest tijdens toernooien; dit zijn ook extra inkomsten. Vanwege het lager aantal jeugdleden is de subsidiebijdrage vanuit de gemeente iets lager dan begroot. Keerzijde is dat de kosten van de afdracht aan de KNLTB daarom ook lager zijn. Verder zijn er niet veel bijzonderheden. Uiteindelijk is er een mooi resultaat van € 13.500,00 euro.
  De voorzitter geeft aan dat ook nu geldt dat de kascommissie de controle nog niet heeft afgerond door de discussie waar eerder naar is verwezen. De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn om de balans toch formeel vast te stellen ondanks dat de controle nog niet is afgerond.
  Harry Duin geeft daarop aan dat er geen bezwaren zijn maar dat dit helaas statutair niet mogelijk is om zonder verslag van de kascontrolecommissie de jaarcijfers goed te keuren. Uiteindelijk wordt voorgesteld om het jaarverslag/de jaarcijfers wel goed te keuren onder de voorwaarde dat de kascontrolecommissie tot een goedkeurend verslag zal komen. Fred Mooij en Ron van ’t Schip (allebei niet aanwezig op de algemene ledenvergadering) zijn bezig met de kascontrole en hopen deze op korte termijn af te ronden.

Voor volgende jaar zal Ron van ’t Schip aanblijven als lid van de kascontrolecommissie. Verder wordt Fred Mosk benoemd als nieuw lid van de kascontrolecommissie en wordt Kees van der Laan benoemd als reservelid van de kascontrolecommissie. is.

Jan Pronk krijgt het woord over de leden enquête. Daaruit blijkt dat de leeftijdscategorieën van mensen die de enquête hebben ingevuld mooi verdeeld is. Op de vraag hoe tevreden mensen zijn, komt Westerhout op een mooi gemiddeld cijfer van een 7,3. De link naar de resultaten van de enquête wordt hierbij ingevoegd:

https://rowvastgoed.typeform.com/report/XVWL2vGF/oIFJYwnnxPrB3Bi0

Wat betreft het cijfer dat ziet op de bijdrage van het spelplezier door de trainers, daar is Westerhout niet tevreden over. Dat is overigens wel lastig om goed te beoordelen omdat deze enquête ook is ingevuld ten aanzien van het laatste stukje training dat werd verzorgd door de ZZP’ers. Over de laatste opzet van de trainingen, in grote groepen van allerlei niveau, waren veel mensen ontevreden. De uitslag van de enquête is gedeeld met de tennisschool en ze nemen de kritiek ter harte en willen voor een beter cijfer gaan zorgen.

Verder ligt het tennispark er netjes en verzorgd bij. Een groot compliment naar STAK. Dit is een mooie score en de leden waarderen het werk van de STAK.

Peter Brokkaar vraagt zich af of het mogelijk is om ook tennisles in de middag aan te bieden.
De voorzitter reageert daarop dat er in de daluren weinig animo voor is en de mensen die zich aanmelden moeten qua niveau bij elkaar aansluiten. Vaak ligt het aantal aanmeldingen zo laag dat er dan geen goede groepjes gemaakt kan worden. Daarnaast is de tennistrainer niet bereid om voor één uurtje naar het park te komen. Het moet dan al gaan om 2 of 3 uur wil dat interessant worden. In het verleden is het wel eens geprobeerd maar het blijft lastig.

Jan Pronk gaat verder met de uitkomsten van de enquête en geeft aan dat het clubhuis als gezellig en sfeer verhogend wordt gezien. Dit is een mooie score. Complimenten aan het STAK en Terry en Flip.
Over de openingstijden van het clubhuis zijn de leden minder tevreden. Dat blijft een lastig punt. Het clubhuis ligt in handen van een uitbater en daar hoort ook wel iets tegenover te staan. Dat wringt soms. Voor aankomend seizoen is er in ieder geval afgesproken dat het clubhuis ook in het najaar open is tijdens de reguliere activiteiten.

Martin Bakker merkt op dat hij ziet dat mensen die les hebben direct na de les het park af gaan. Mensen die vrij tennissen zijn misschien belangrijker voor de horeca. Martin Bakker doet hier nogmaals een beroep om meer ruimte te creëren voor het vrijspelen.

Jan Pronk gaat verder met de uitkomsten uit de enquête over wintertennis.
Martin Bakker vraagt zich af of deze vraag gesteld was voordat bekend werd dat er geen binnenbanen meer zouden zijn. Het wordt wel steeds aantrekkelijker voor Westerhout om te kijken of de club de hele winter op kan blijven. Dat betekent ook meer contributie en wellicht een optie om de banen te verhuren. De voorzitter heeft toegezegd de mogelijkheden te blijven onderzoeken om het tennisseizoen verder te blijven verlengen.

Henk Broekkamp geeft aan dat dit soort vragen relevant worden wanneer de banen gerenoveerd moeten worden. Martin Bakker geeft daarop aan dat de KNLTB heeft aangegeven dat de toplaag op de banen ongeveer tot 2023 door kan maar dat Frank Janssen zegt dat het nog wel 2 of 3 jaar door kan. Daarna moet het STAK gaan nadenken wat ze gaan doen.

Jan Pronk vraagt of er vragen zijn. Elly van der Laan vraagt of er conclusies getrokken zijn uit de enquête. Jan Pronk geeft daarop aan dat er veel open vragen zijn en dat dat nog lastig is. Het wordt verder behandeld. De voorzitter geeft nog aan dat de beoordeling van de tennisschool wel concreet was en ook de openingstijden van de bar. Dat kwam duidelijk naar voren in de enquête.  

 1. Contributie verhoging.
  De voorzitter stelt een contributie verhoging voor van 12 euro, waarbij de verhoging met name gebaseerd wordt op de hoge inflatie en gestegen energiekosten. Daarnaast zijn er extra financiële middelen vereist om te blijven investeren in het park. Bij een vergelijking met andere parken komt naar voren dat DEM 160 euro per jaar contributie rekent en Marquette 150 euro per jaar. Echter, bij Marquette moeten wel alle leden bardiensten, waarbij dit afgekocht kon worden voor 50 euro per bardienst.  

Uiteindelijk gaan alle aanwezigen akkoord met de contributieverhoging van 159 euro tot 171 euro. Martin Bakker geeft nog aan dat er wel een praktisch probleem ontstaan als mensen die vergeten zijn op te zeggen, nu te maken krijgen met een contributieverhoging. De voorzitter geeft aan dat Westerhout vaak coulant omgaat met zulke opzeggingen.

8. Bestuursverkiezing.
De voorzitter geeft aan dat Tom Weel zes jaar penningsmeester en ledenadministrateur is geweest maar nu stopt als penningmeester. De voorzitter bedankt Tom Weel voor zijn diensten en overhandigt hem een bloemetje.
De voorzitter geeft verder aan dat ook Ellen Oosterwal aftreedt. Zij had een van de zwaarste taken als voorzitter van de jeugdcommissie. Veelal vanwege persoonlijke omstandigheden heeft de jeugdcommissie gekozen om te stoppen. De voorzitter bedankt Ellen voor haar diensten en overhandigt haar een bloemetje.

Ook treden er nieuwe bestuursleden toe. Sharon van der Kolk zal Tom Weel in zijn functie als penningmeester vervangen. Sharon stelt zich voor. Daarnaast wordt Stephan Couzijn verantwoordelijk voor de jeugd als bestuurslid jeugdcommissie. Ook Stephan stelt zich voor.
De voorzitter geeft aan dat er geen formele verkiezing is omdat zij de enige kandidaten zijn. De voorzitter benoemd de nieuwe bestuursleden. De zittende bestuursleden worden vastgesteld.

Het bestuur bestaat na deze wisselingen uit de volgende personen:
Casper Spindelaar – voorzitter
Sharon van der Kolk – penningmeester en ledenadministrateur
Mindy Mosk – secretaris
Jan Pronk – bestuurslid Algemene zaken
Stephan Couzijn – bestuurslid Jeugdcommissie
Marit van der Meij – bestuurslid Technische commissie
Juwita Slatman – bestuurslid Recreatiecommissie
Dylan Bruin – bestuurslid Media & Communicatie

 1. Huishoudelijk Reglement
  Het huishoudelijk reglement wordt niet gewijzigd.

  10. Strategische agenda.
  Aantrekken nieuwe leden
  Jan Pronk krijgt het woord. De inlooplessen zijn een manier om nieuwe leden aan te trekken. Daar is Westerhout dit jaar weer mee begonnen. Die zijn vorige week verspreid en nu wordt er een grotere serie van meer lessen aangeboden. Daar zijn nu meer dan 10 aanmeldingen voor. Daarnaast zal er zaterdag 25 maart een open tennisdag georganiseerd worden voor zowel jeugdspelers als senioren. Ook hiervoor zijn de kanalen van Westerhout ingezet maar er is ook contact gelegd met de krant en ook via hun facebookpagina en website wordt het verspreid. Ook is er vanuit Westerhout een email verstuurd.

Carel Drijver suggereert dat het misschien een goed idee is om met de trainers af te spreken om nog een briefing in het clubhuis te doen na de training. Dan verlaten de leden ook niet zo snel het park na de training. Jan Pronk geeft aan dat dat misschien een idee is.

Peter Brokkaar geeft aan dat de website is aangepast maar dat het reserveren van een baan via de site niet lukt. Dylan Bruin geeft aan dat de KNLTB kennelijk de website heeft veranderd en gaat hier achteraan.
Jan Pronk voegt daaraan toe dat de website nog niet voor 100 procent kloppend is en als leden fouten zien dat ze dat Westerhout kunnen laten weten via het emailadres. Jan Pronk bedankt Dylan Bruin voor het bouwen van de website.

Vergroten aantal wedstrijdspelers
De voorzitter gaat verder met de PowerPointpresentatie en wijst op het volgende punt; het vergroten van het aantal wedstrijdspelers. Het is van belang om de achterdeur dicht te houden bij nieuwe leden door ze te enthousiasmeren tot het spelen van de ladder of competities en toernooien. De hulp van de tennisschool daarbij is essentieel.

Verbeteren dagelijkse gang van zaken
Het volgende punt is het verbeteren van de dagelijkse gang van zaken.
Door de wisseling van trainers en vooral het wegvallen van Frank Janssen als trainer is de dagelijkse gang van zaken veranderd. Frank Janssen is nu alleen nog de ‘groundsmen’ op de club. Hij is hier nu een paar uur per week terwijl hij hiervoor ongeveer 24/7 aanwezig was op het park. Dit betekent dat er meer verantwoordelijkheden bij de vereniging zijn komen te liggen en dit is niet altijd goed gegaan. Een aantal voorbeelden daarvan is dat het blokken van de banen niet altijd goed gegaan is. Zo was het soms mogelijk om een baan te reserveren voor het vrijspelen terwijl daar op getraind werd. Dat levert frustratie op en daar zal beter op gelet worden. Ook het verlichten van de banen is niet altijd goed gegaan. Vanaf heden worden de banen dagelijks gesproeid. Dat gebeurt straks door een automatisch systeem. Inmiddels is er een jaarkalender en deze zal online komen op de nieuwe website. De nieuwe website is gebouwd zodat leden makkelijk informatie kunnen ophalen en weten wat er speelt.

Stabiliseren organisatie jeugdactiviteiten
Voor het punt stabiliseren van de organisatie van de jeugdactiviteiten geeft de voorzitter het woord aan Stephan Couzijn. Hij heeft aan dat er van een aantal mensen van de jeugdcommissie afscheid genomen is maar dat daar een oplossing voor gevonden is in de vorm van de tennisschool. De tennisschool zal alle organisatie van de jeugdactiviteiten op zich nemen. Alle activiteiten zijn inmiddels al gepland en staan straks in de jaaragenda op de website. Eveline Couzijn-Strodijk en Stephan Couzijn zijn afgelopen jaar verenigingscompetitieleiders geweest en zij hebben veel complimenten ontvangen over de ontvangst van de jeugdteams op competitiedagen. Dat wordt zo voortgezet. De samenwerking met de tennisschool heeft zijn eerste vruchten al afgeworpen; er is een extra team ingeschreven. De oranje teams worden inmiddels tijdens de competitie begeleid door de tennisschool en volgend jaar is het ook de bedoeling dat dit gebeurt met de rode teams.

Verbeteren financiële positie
De voorzitter neemt het woord over de verbetering van de financiële positie.
De achterstand bij het STAK wordt dit jaar ingelost. Het is belangrijk om reserves op te bouwen waarbij er een grotere focus komt op het binnenhalen van sponsoren. Dit was afgelopen seizoen al succesvol gebleken.

 1. Begroting 2023
  De penningmeester neemt het woord over de begroting van 2023. De contributie en de inschrijvingen van de junioren staan nu leeg op de begroting. Dat komt omdat dit uitbesteed wordt aan de tennisschool. Westerhout stuurt een factuur naar de tennisschool voor de huur van de banen. De bijdrage van de tennisschool staat in de begroting.
  De contributie van de senioren is iets verhoogd. Er is een eenmalige afdracht aan het STAK dat ziet op de verhoging van de energiekosten, de baanhuur en het onderhoud van de banen.
  Er komt geen factuur meer voor de tennisschool. Verder zijn er geen bijzonderheden.
  Martin Bakker geeft aan dat we in 2022 nog € 5.000,00 overhielden aan de junioren terwijl er nu een vergoeding van € 1.500,00 staat. Martin vraagt zich af of dit betekent dat de vereniging er € 3.500,00 op achteruit gaat. Reden hiervoor is dat een aantal taken zijn overgeheveld naar de tennisschool waarvoor de vereniging een extra vergoeding voor betaalt. Het algemene overschot is daarom iets naar beneden gegaan. De algemene gedachte van de vereniging blijft dat de jeugdeden hier kostenneutraal tennissen; ze hoeven niet bij te dragen aan baanonderhoud etc. Zij hoeven alleen hun eigen kosten te betalen. Peter Brokkaar vraagt zich af hoe het zit met de senioren. De voorzitter geeft aan dat de senioren ook via de tennisschool worden gefactureerd. De penningmeester voegt nog toe dat die
  € 5.000,00 winst voortkwam uit het feit dat er buiten getennist werd.

  12. Rondvraag & Sluiting
  Martin Bakker vraagt zich af of de € 2.200,00 gebruikt wordt om de KNLTB afdracht te betalen. De voorzitter bevestigt dit.

  Peter Brokkaar wijst erop dat de competitie bijdrage op – €1.000,00 staat en vraagt zich af of dat terugbetaald wordt. De penningmeester geeft aan dat dat negatieve kosten zijn. Omdat er meer betaald wordt aan contributie dan de afdracht van de KNLTB is. Maar de tennisballen zijn hier nog niet bij gerekend.

  Fred Mosk geeft aan dat het knap is dat dit jonge bestuur, die hier in hun vrije tijd zitten, dit allemaal voor elkaar weten te krijgen. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 

Aanwezig:
1. Martijn Spindelaar
2. Jan Pronk
3. Kees Hartog
4. Casper Spindelaar
5. Ellen Oosterwal
6. Fred Mosk
7. Terry van der Heiden
8. Sharon van der Kolk
9. Aad Verhagen
10. Eveline Couzijn – Strodijk
11. Stephan Couzijn
12. Marit van der Meij
13. Tom Weel
14. Zareska Schouten
15. Wendy Kossen
16. Peter Brokkaar
17. Hans van Dort
18. Henk Broekkamp
19. Martin Bakker
20. Juwita Slatman
21. Dylan Bruin
22. Flip Janssen
23. Harry Duin
24. Elly van der Laan
25. Simon Weel
26. Kees van der Laan
27. Lies Slatman
28. Carel Drijver (staat niet op de presentielijst)